Manteniment

MANTENIMENTServeis

A Centre Verd som especialistes en el manteniment de zones verdes, jardins i parcs tant públics com privats.

Les nostres tasques de manteniment es basen en la metodologia de la jardineria mediambiental, per això, entre altres mesures, a Centre Verd utilitzem maquinària de jardineria i vehicles elèctrics en el manteniment. D’aquesta manera contribuïm a la conservació de l’entorn i evitem problemes de contaminació acústica, que afecten tant la ciutadania en els espais on treballem com la plantilla que treballa amb la maquinària.

El nostre equip tècnic gestiona la seva feina mitjançant tauletes, cosa que els permet estar connectats en tot moment al programa informàtic de gestió d’incidències, al correu informàtic i als programes de manteniment i de telegestió de reg.

Disposem de dos grans magatzems centrals on es disposa de tota la maquinària especialitzada per portar a terme la nostra tasca.

MANTENIMENTEn Jardins

El manteniment de jardins és una de les activitats principals de Centre Verd, que porta a terme tant per a administracions locals, provincials i regionals, com per a centres comercials, comunitats de veïns, empreses privades o urbanitzacions.

A Centre Verd ens adaptem constantment als canvis en el sector i a les demandes tant del medi ambient com de les administracions, és per això que treballem la jardineria mediambiental, implantant diverses tècniques que permeten tenir cura de l’entorn i que, per tant, tenen menys impacte artificial en el medi.

Entre aquestes tècniques trobem la gestió integrada de plagues (GIP) una estratègia de control que consisteix bàsicament en l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals, de manera que la utilització de productes fitosanitaris es limiti al mínim necessari. En l’actualitat, la GIP és l’estratègia de control preferida pràcticament en la majoria de cultius tant per motius d’eficàcia com socials, econòmics i mediambientals.

Juntament amb aquesta tècnica, Centre Verd treballa per eliminar l’ús de glifosat, un herbicida de contacte que té greus impactes en el medi ambient, ja que afecta els altres éssers vius, com els éssers humans, i contamina la terra i l’aigua. És per això que en els casos en què es fa una escarda química s’evita en gran mesura utilitzar Glifosat.

Per millorar la gestió d’aigües pluvials s’apliquen SUDS (sistemes urbans de drenatge sostenible), establint així una estratègia innovadora que pretén reproduir els processos hidrològics previs a un desenvolupament urbanístic: infiltració, filtració, emmagatzematge i evapotranspiració, mitjançant la integració d’elements de control de la escorrentia en un paisatge urbà o antropitzat.

MANTENIMENTPodes i trasplantaments

Dins dels serveis de manteniment, una part essencial són els treballs de poda. Per això a Centre Verd comptem amb professionals totalment equipats i especialitzats en totes les tècniques de poda.

La maquinària i vehicles amb què treballem són respectuosos amb el medi ambient, cosa que permet reduir les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle. Entre la maquinària de què disposem, comptem amb cistelles de poda que arriben a gran altura i que permeten treballar amb total seguretat en tasques que requereixin elevar-se per poder portar a terme treballs de precisió.

Dins de la metodologia de la jardineria mediambiental, també incloem la reutilització de restes de poda per a usos ornamentals. És per això que entenem que el destí ideal tant per a les restes de poda com per a les restes de les segues és reutilitzar-les com a mulching, a més, això comporta un estalvi d’aigua. Aquest material orgànic conserva millor la humitat de la terra, fet que suposa un estalvi de tasques d’escarda, ja que redueix l’aparició de males herbes.

A més, evita el combustible i altres recursos destinats al transport i la gestió adequada de les restes. El triturat de restes de poda com a mulch decoratiu s’utilitza en aquelles superfícies de terra propenses al naixement males herbes, o on sigui convenient aplicar una cobertura de restes orgàniques per conservar la humitat o incorporar-hi lentament matèria orgànica.

A Centre Verd, com a empresa de jardineria professional, també comptem amb els permisos necessaris per al transport de les restes generades per la poda, i amb les llicències necessàries per podar, talar i retirar palmeres amb morrut roig.

MANTENIMENTTreballs forestals

Portem a terme treballs de silvicultura, prevenció d’incendis i recuperació d’àrees degradades per a diferents col·lectius. Per aquesta raó, Centre Verd compta amb diversos equips per acomplir aquesta tasca. Així, podem destacar:

– Tractaments silvícoles a l’entorn de Terra Mítica, a Benidorm.

– Tractaments silvícoles al paratge de la Magdalena, a Castelló.

– Restauració ambiental i paisatgística de la zona de la Granadella, a Xàbia, després de l’últim incendi forestal patit recentment.

– Multitud d’obres menors a zones forestals de municipis com Gilet, Estivella, Olocau, Gàtova…